firstnext1 )  prevlast

Bon{fix} technische dienst: 1/1

Werkbezoek van minister Pascal Smet

Op 15 maart bracht minister Pascal Smet een bezoek aan het Buurthuis. Zeer goed info moment met een enthousiaste minister.

2016-03-16 11:10:02

Bezoek van Staatsecretaris Bianca Debaets

Dinsdag 8 maart 2016 bezocht Staatsecretaris Bianca Debaets het Buurthuis. Blij dat we haar konden verbazen met onze werking.

2016-03-11 14:47:08

De buurtdienst: een technische service met aandacht voor het sociale

De Technische dienst, bestaande uit de technische dienst en de uitleendienst, is een dienst van vijf personen.

De uitleendienst is een verhuurcentrum waar Molenbekenaren verbouwings- of renovatiegereedschappen kunnen huren om zelf werken uit te voeren aan hun woning.

De technische dienst heeft tot doel technische interventies uit te voeren bij Molenbeekse gezinnen , zowel huurders met een beperkt inkomen als bejaarde bewoners. Het gaat tevens om een sociaal economisch project waarbij de werknemers zich op de werkvloer vaardigheden kunnen eigen maken om later vlotter door te stromen naar de arbeidsmarkt.
De technische dienst wordt geleid door de technisch coördinator bijgestaan door de werkplekbegeleider. Deze is de rechterhand van de coördinator. Hij helpt mee met de organisatie, brieft de coördinator en staat de klusmannen bij met raad en daad. Daarnaast zijn er drie werknemers met 'opleidings-statuut'.
De coördinator bezoekt de aanvrager, maakt de agenda, zorgt voor de aankoop van de nodige materialen, evalueert de werken en regelt de financiële kant van de klus. Indien nodig maakt hij een offerte voor de gevraagde werken. Deze offertes proberen we te beperken tot klussen waar een bewindvoerder aangeduid is. Hij is ook de meest geschoolde technische medewerker en zal instaan voor de uitvoering van bepaalde technische klussen en vorming op de werkvloer voor zijn ploeg.
De technisch coördinator verrichte in 2014 ook een honderdtal huisbezoeken. De huisbezoeken werden aangevraagd door de sociaal assistenten van het buurthuis, door gemeentelijke diensten of door gekende sociale organisaties. Deze bezoeken hebben tot doel een algemeen beeld te geven van de woonsituatie of van een wantoestand in het bijzonder. Elk bezoek werd uitvoerig gerapporteerd en indien nodig van foto’s voorzien. We beperken ons niet tot het weergeven van de woonproblemen maar bieden ook een oplossing aan om de situatie te verhelpen. Op deze manier komt er een wisselwerking tot stand tussen de verschillende Molenbeekse organisaties waardoor de impact van onze diensten vergroot.
De klussen worden , behalve de meer technische klussen, uitgevoerd door de werkplekbegeleider met de mannen in opleiding. In 2014 werden er 144 verrekende klussen uitgevoerd. De aanvragen bereiken ons meestal via telefoon. Deze oproepen zijn meestal aanvragen om “gewone” klussen uit te voeren zoals het herstellen of vernieuwen van sanitair, verfwerken…. Aanvragen van sociale assistenten of gemeentelijke diensten zijn soms oproepen om dringende interventies uit te voeren om de woonveiligheid en het wooncomfort van de mensen te verbeteren. Van de klusser wordt steeds verwacht dat hij zich als een vakman gedraagt. In sommige situaties, vooral wanneer men in contact komt met gezinnen in 'uitzichtloze situaties', moet men veel begrip opbrengen en tevens zijn inbreng kunnen zien als een 'stap vooruit'. In een aantal gevallen kan men de leefsituatie van de persoon een flinke duw voorwaarts geven. Dit laatste type van interventie geeft veel genoegdoening aan onze medewerkers.
Het aantal klussen dat we aankunnen is sterk afhankelijk van de capaciteiten onze ploeg. In 2014 werd de bezetting van onze tijdelijke arbeiders volledig vernieuwd. Zo mochten we Antonio, Khalil en Toader begroeten. Het omschakelen naar een nieuwe ploeg brengt met zich mee dat de coördinator en de werkplekbegeleider extra energie in de ploeg moeten steken om een goed werkend team te bekomen. Afhankelijk van hun capaciteiten bij de start, dient tijd geïnvesteerd in extra technische vorming.
In de loop van 2014 werd er een samenwerking aangegaan met de Energiecel van het OCMW. Zij brengen ons mensen aan die zonder warm water of verwarming zitten. In deze dossiers zoeken we dan samen een uitweg. De energiecel nam in enkele gevallen een gedeelte van de kosten op zich. De samenwerking tussen het Buurthuis en de dienstencentra De Vaartkapoen en Randstad werd dit jaar geofficialiseerd. Er is ook een samenwerking tussen het Buurthuis en Eva Bricoteam om elkaar technische bijstand te verlenen.

De uitleendienst werd opgericht om bewoners de kans te bieden met beperkte middelen toch verbeteringswerken uit te voeren aan hun woning. Zeker in tijden van besparingen, blijft dit een valabel instrument. Ontleningen gebeuren steeds na afspraak om 9u ’s morgens omdat we niet over het personeel beschikken om de dienst meer open te houden. Om dezelfde reden maakten we het bestaan ervan niet breder bekend. De gereedschappen zijn reeds verschillende jaren in gebruik en een aantal aan vervanging toe. Sommige gereedschappen werden van de ontleenlijst gehaald omdat ze teveel slijtage vertonen of niet meer voldoening geven op veiligheidsgebied. We kregen eind 2014 middelen van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek om een aantal toestellen te vervangen. In 2014 werden 46 uitleningen geregistreerd. Het meest populaire uitgeleende attribuut blijft de buitenstelling.

(jaarverslag 2014)

2015-04-07 11:24:50

firstnext1 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Bon{fix} technische dienst

Een dienst die kleine en grotere klussen uitvoert bij buurtbewoners. De verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid van de woning staan voorop, maar we kunnen net zo goed schilder- of behangwerken uitvoeren of kleine energiebesparende maatregelen.
Enkel mits doorverwijzing door een sociale dienst.