firstnext1 )  prevlast

Community Land Trust : 1/1

Brusselse Community Land Trust (CLT) weer een stap dichterbij

De Brusselse Gewestregering besliste vorige week om werkingsmiddelen toe te kennen aan de VZW Platform Community Land Trust Brussel om de voorbereiding van de eerste woonprojecten mogelijk te maken.
Het Community Land Trust model is ontwikkeld om betaalbare woningen voor gezinnen met een laag inkomen en ander gebouwen op de markt te brengen. CLT’s doen dit door de eigendom van de grond te scheiden van de eigendom van de gebouwen. De grond blijft eigendom van de gemeenschap, de woningen worden eigendom van de bewoners. De grond wordt nooit verkocht, en wordt zo aan de markt onttrokken. Community Land Trusts worden op participatieve wijze beheerd door de bewoners, hun buren en de overheden.
Het Brusselse Platform bestaat uit verenigingen en individuen die dit, oorspronkelijk in de VS ontwikkelde model, in de hoofdstad willen ontwikkelen, als een antwoord op de heersende wooncrisis. Samen bereiden zij al een tijdje verschillende concrete projecten voor. Tegelijkertijd werken zij aan de verspreiding van dit vernieuwende model.

Samen nadenken over de toekomst

Op 3 december 2011 kwamen tweehonderd Brusselaars samen om na te denken over de concrete vorm die een CLT zou kunnen aannemen. Het werd een heel rijke dag. Mensen die hopen ooit een CLT-woning te kunnen kopen gingen in dialoog met mensen die geïnteresseerd zijn in het model als een manier om mee te bouwen aan een meer rechtvaardige en duurzame stad. Het resultaat van de dag was een hele reeks aanbevelingen over uiteenlopende onderwerpen, gaande van het engagement dat bewoners kunnen opnemen in de Trust, over hoe de woningen er zouden kunnen uitzien, tot welke andere functies (gemeenschapsruimtes, productieruimte) er door een CLT zou kunnen gerealiseerd worden. Het Platform heeft zich geëngageerd om deze aanbevelingen verder uit te werken, en om ze bij de Brusselse overheid te verdedigen.

Hoever staat het nu?

Brussel is goed op weg om de eerste Community Land Trust van het Europese vasteland te ontvangen, maar vandaag bestaat hij nog niet. Toch zijn er al heel wat belangrijke stappen gezet. De Brusselse staatssecretaris voor huisvesting Christos Doulkeridis schreef eind 2010 een onderzoeksopdracht uit naar de mogelijkheid om het Amerikaanse CLT-model over te zetten naar Brussel. Deze opdracht wordt momenteel uitgevoerd door een studie-consortium waar onder andere enkele leden van ons Platform deel van uitmaken. De resultaten zijn nog niet openbaar, en moeten nog geanalyseerd worden door de Brusselse regering. Niettemin kunnen we nu al zeggen dat de studie een aantal veelbelovende juridische en andere pistes aanduidt om een trust “op zijn Belgisch” op te richten.

Projecten op stapel

Hoewel de CLT nog niet bestaat zijn op verschillende plaatsen in Brussel leden van het Platform al bezig om concrete projecten te onderzoeken. In de Verheydenstraat in Anderlecht wordt er, samen met de Parochiale Werken en met de parochie, nagedacht over de verbouwing van de vroegere parochiezaal tot vijf koopwoningen op de verdiepingen en een gemeenschapsruimte en één of twee huurwoningen op het gelijkvloers. In Molenbeek wordt momenteel een solidaire spaargroep opgericht om, in samenwerking met het Brussels Woningfonds, een project voor een veertigtal woningen plus gemeenschapsruimte in de Vandenpeereboomstraat voor te bereiden. Een ander project wordt gedragen door het collectief Au Quai, ook lid van ons platform. Langs het kanaal willen zij een industrieel gebouw omvormen tot collectief woonproject, gecombineerd met repetitieruimtes en een huurwoning die beheerd zal worden door een sociaal verhuurkantoor. In Schaarbeek wordt er nagedacht om, in het verlengde van het Biloba-project, collectieve woningen voor senioren te bouwen, maar dan op een CLT-basis. En ook op andere plaatsen zitten er projecten in de pijplijn.
Eén CLT voor Brussel, en verder?
Ook buiten Brussel bestaat er belangstelling. Eind maart onderschreven 30 Gentse organisaties een charter voor de oprichting van een CLT. Het Gentse charter is identiek aan dat van Brussel, en beide groepen werken nauw samen. Ook in Wallonië beweegt er heel wat. Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan projecten die op een of andere manier refereren aan de CLT’s. Enkele verenigingen bereiden een ontmoeting uitwisseling tussen al deze projecten en andere geïnteresseerden voor. Ook uit andere Europese landen is er al belangstelling gekomen voor het initiatief.

2012-06-20 23:42:07

Lancering van een nieuw project

Op donderdag 15 maart werd het project Vandenpeereboom gelanceerd door de vier verenigingen die lid zijn van het Brussels CLT-platform: buurthuis Bonnevie, Samenlevingsopbouw, en Convivence/Samenleven. Het bouwproject in de Vandenpeereboomstraat in Molenbeek, wordt het eerste Community Land Trust-project in Brussel en krijgt stilaan vorm. Het zal ongeveer 30 woningen omvatten en heeft de steun van het Brussels Woningfonds. In een eerste fase wordt er een collectieve en solidaire spaargroep opgericht, een idee dat gegroeid is vanuit de ervaring van de Ciré en Samenlevingsopbouw en dat in de Brusselse context zijn diensten bewezen heeft, door gezinnen met een laag inkomen in staat te stellen toch eigenaar te worden.

Op de lanceeravond werden de gezinnen uitgenodigd die al het langst waren ingeschreven op de wachtlijsten. Zij kwamen als eersten in aanmerking om de spaargroep op te starten en kregen een omstandige uitleg over de doelstellingen van de CLT. De organiserende verenigingen konden meteen kennis maken met de mensen die zin hebben om mee te stappen in het project en bereid zijn de spaargroep op te starten.

De avond was een groot succes. Er waren een zestigtal mensen aanwezig. Zij stelden een hoop pertinente vragen over de manier waarop een CLT functioneert. De nadruk viel op het engagement en de betrokkenheid van de gezinnen bij iedere stap van het project, een van de grondbeginselen van de Community Land Trust.

2012-03-27 22:49:09

Anders wonen is mogelijk, en ik werk er aan mee

Langzaamaan begint het idee om een Community Land Trust op te richten in Brussel zich te concretiseren. Het Brussels Gewest laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren en tegelijkertijd bereiden lokale organisaties op verschillende plaatsen in Brussel concrete projecten voor. De kans dat we in 2012 de eerste vastgoedoperaties kunnen realiseren is reëel. Om ondertussen samen de participatie en de rol van de bewoners binnen de toekomstige Community Land Trust op te bouwen organiseren we twee filmavonden (op 17 oktober en 23 november) en een grote volksvergadering (op 3 december). Het volledige programma vind je op de blog van het Platform Community Land Trust Brussel: www.communitylandtrust.wordpress.com.

2011-10-08 15:50:12

Zeer geslaagde eerste volksvergadering over oprichting Community Land Trust in Brussel

Het Molenbeekse Maison des Cultures was te klein voor de meer dan tweehonderd mensen die waren komen opdagen voor de eerste volksvergadering over de oprichting van een Community Land Trust. Na een korte uiteenzetting over de manier waarop een CLT werkt kwamen vier mensen die op een of andere manier bij de oprichting betrokken zijn getuigen waarom zij geloven in onze plannen. Stephanie, die voor Samenlevingsopbouw de Anderlechtse solidaire spaar-en aankoopgroep La Clé begeleidt, vertelde dat dit een manier is om betaalbare woningen voor de leden van de groep te realiseren. Lahoussine van de groep L’Espoir zag in de CLT een mogelijkheid om projecten zoals dat waarin hij actief is te vermenigvuldigen. Jennifer van Au Quai legde uit dat zij samen met Buurthuis Bonnevie een project uitwerken om een coöperatie op te richten waarmee ze het gebouw dat ze nu tijdelijk bezetten zouden kunnen aankopen om er te wonen en repetitieruimte voor kunstenaars ter beschikking te stellen. En, de voorzitter van het bewonerscomité van de Verheydenstraat in Anderlecht, vertelde dat zij als bewoners zeer geïnteresseerd zijn in de manier waarop de CLT kan bijdragen tot een beter buurtleven.

2011-01-28 21:46:34

Charter voor de oprichting van een Community Land Trust ondertekend

   [...]

Op 25 mei 2010 hebben een vijftiental Brusselse verenigingen die opkomen voor het recht op wonen en het recht op de stad samen een charter ondertekend. Het Buurthuis was een van hen. Via de ondertekening van het charter engageren ze zich om zich in te zetten om in het Brussels Gewest een Community Land Trust op te richten.

Dit was de tekst die ze ondertekenden:

Het Brussels Gewest staat voor grote uitdagingen

Er is een enorme nood aan bijkomende betaalbare woningen voor lage inkomensgroepen.

Er moet verder geïnvesteerd worden in de leefbaarheid van een aantal buurten. Daarbij moet er voor gezorgd worden dat de economische meerwaarde gegenereerd door stadsvernieuwings-programma’s in de eerste plaats ten goede komt aan de gemeenschap (in plaats van aan individuele vastgoedbezitters), en dat sociale verdringing in opwaarderende wijken wordt tegen-gaan.

Er moet gewerkt worden aan levendige, gemengde wijken waar alle bewoners en gebruikers, ook de zwaksten, de kans krijgen en aangemoedigd worden om actieve betrokkenen te worden, en de mogelijkheid krijgen om mee hun buurt vorm te geven.

Om de nieuwe uitdagingen aan te pakken zijn nieuwe instrumenten noodzakelijk. In de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en een aantal andere landen is de afgelopen jaren een instrument uitgewerkt dat een krachtig antwoord biedt op al deze uitdagingen, de Community Land Trusts. Wij willen ons hierop inspireren om de eerste Community Land Trust van het Europese vasteland op te richten.

Een Community Land Trust voor het Brussels Gewest
De Trust wordt een organisatie zonder winstgevend doel. Ze zal in het Brussels Gewest gronden verwerven, bezitten, beheren en ontwikkelen ten behoeve van en met de gemeenschap. Op die gronden zal ze enerzijds betaalbare woningen creëren voor mensen en gezinnen met een laag inkomen, en anderzijds betaalbare productieruimte en gemeenschapsvoorzieningen. Ze zal eigenaar blijven van de gronden, maar het gebruiksrecht ervan afstaan, onder de voorwaarden die ze zelf bepaalt.

Voorwaarden die moeten gerespecteerd worden om deze opdracht te realiseren:
1. De trust is eigenaar van de gronden waarop ze woningen of andere infrastructuur realiseert, of beschikt over een gelijkwaardig gebruiksrecht erop. De trust zal haar gronden nooit verkopen, maar zal in tegendeel een actieve verwervingspolitiek voeren.

2. Op die terreinen creëert de Trust betaalbare woningen. Via subsidies zullen die woningen kunnen verkocht worden onder de marktprijs, waardoor ze toegankelijk worden voor de laagste inkomens. Wanneer de eigenaar zijn woning later wil verkopen, zal de trust die aankopen aan de marktwaarde. De eigenaar moet echter de aanvankelijke subsidie en een belangrijk deel van de eventuele meerwaarde (ongeveer 75%) terugstorten aan de Trust. Deze som zal vervolgens gebruikt worden om de verkochte woning opnieuw toegankelijk te maken voor een nieuwe koper met eenzelfde of zwakker sociaal-economisch profiel.

3. De Trust zal democratisch beheerd worden door:
- de gebruikers van de gronden: bewoners van de huizen en gebruikers van de productieruimtes
- de andere leden van de Trust: buren, investeerders, middenveld,…
- leden van de overheid en relevante administraties, aangeduid door de twee andere partijen.
Het beslissingsorgaan zal zodanig samengesteld zijn dat geen van deze partijen de meerderheid heeft, en dat alle belanghebbenden eerlijk vertegenwoordigd zijn, zodat bij alle beslissingen het algemeen belang wordt nagestreefd. Naast deze formele mechanismen zal alles in het werk gesteld worden om de democratische dimensie van de Trust uit te bouwen.

4. De Trust zal kwalitatieve en duurzame woningen op de markt brengen.

2010-12-12 14:24:13

firstnext1 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33