firstnext1 )  prevlast

Prioriteitennota : 1/1

Buurt aan het woord

Dialoogtafels met politieke partijen 20 september 2012
op donderdagavond 20 september van 17u30 tot 19u30 organiseerden we dialoogtafels, dit jaar met politieke partijen. 7 democratische politieke partijen uit molenbeek namen deel met telkens Franstalige en Nederlandstalige kandidaat. we nodigden een 300 tal bewoners uit, we moesten zelf nog postkaarten met uitnodiging bijdrukken, maar de opkomst was minder groot dan verwacht, we hadden gehoopt op een 50 tal bewoners, een 25tal namen uiteindelijk deel. Maar diegenen die deelnamen vonden het een tof concept en waren heel tevreden om met 2 politiekers van telkens een verschillende partij in dialoog te gaan over de thema' s properheid en veiligheid, de 2 prioriteiten die naar voren gekomen zijn uit de bevraging van ieders stem telt. Een vaak gehoorde reactie was dat dit concept veel leuker was dan het zoveelste debat. bewoners konden 3 keer van tafel veranderen en hadden dus keuze uit 3 van de 7 aanwezige partijen om te dialogeren, telkens gedurende een 25 tal minuten. Aan elke tafel zat een moderator die ervoor zorgde dat iedereen aan het woord kon komen

2012-09-21 13:31:22

De buurt aan het woord

Op donderdag 20 september van 17u30 tot 19u30 nodigen we alle democratische politieke partijen uit om in dialoog te gaan met de bewoners van de buurt over de thema's "veiligheid" en "netheid". Deze thema's zijn als prioriteit naar boven gekomen uit de bevraging bij meer dan 250 inwoners van de wijk.
Plaats: de Geneffestraat 12 (1ste verdieping)

Interesse?
Inschrijving: contacteer Veerle of Karin voor 10 september 2012 (02 410 76 31)

2012-08-22 16:00:57

Prioriteiten volgens 253 bewoners van Molenbeek

1# Netheid

Probleemstelling
De problemen die het vaakst werden vernoemd waren de vele sluikstortplekken in de wijk. Men had het ook over straten die te weinig of slecht geveegd worden. En de vaststelling dat vaak geen vuilnisbak te bespeuren is in de straten. Men stelt ook vast dat eigen bewoners en buitenstaanders ofwel de regels rond netheid niet kennen of niet toepassen.
Men spreekt ook over vuil dat aan de voet van de bomen ligt en naast de glasbakken, van sigarettenpeuken voor de cafés, over auto-olie op de stoep, over bepaalde plekken waar hondenpoep een probleem is.

Voorstellen voor gemeente
- bewoners informeren over gratis telefoonnummer van zowel de gratis ophaaldienst van de gemeente en van BrusselNet via sensibilisatie bij verschillende groepen en via het hangen van grote affiches.
- bewoners sensibiliseren over hoe afval sorteren, afvalverbruik verminderen, ...
- sluikstorten gebeurt vaak op dezelfde plek, de gemeente zou hier camera's kunnen plaatsen om mensen af te schrikken of te beboeten.
- meer controle op straatvegers rond het correct uitvoeren van hun taak, namelijk alle straten regelmatig en grondig aanpakken.
- stadswachters zouden de bevoegdheid kunnen krijgen om mensen te beboeten als ze op heterdaad betrapt worden wanneer ze sluikstorten, daar dit ook overdag gebeurt.
- stadswachters zouden ook mensen kunnen wijzen op de regels rond netheid.
- betere communicatie en samenwerking tussen de gemeente en Brussel Net.
- grote nood aan het plaatsen van vuilnisbakken in elke straat
- marktkramers sensibiliseren om minder plastic zakken te geven zoals in de supermarkten
- verschillende kleine afvalplekken voorzien om het ophalen van groot vuil te vergemakkelijken of een groot containerpark in Molenbeek.

Eigen inbreng van bewoners
Bewoners hebben ook aangegeven dat ze zelf ook bereid zijn om meer aandacht te schenken aan afvalbeleid door bewust te letten op de aankoop van producten met minder verpakking. Ze spreken reeds hun buren en anderen aan en geven informatie door over gratis ophaaldienst voor groot vuil. Op het moment dat men een afspraak maakt om groot vuil buiten te zetten, zullen ze trachten andere huurders in het huis hiervan op de hoogte te brengen. Ook zullen ze verder hun buren helpen met aanleren over hoe men afval moet sorteren en wanneer precies men welke zak kan buiten zetten. Men denkt eraan een rommelmarkt te organiseren.

2# Veiligheid

Probleemstelling
De wijkagent is niet gekend bij de bewoners en politie in het algemeen is te weinig aanwezig in het straatbeeld. En als de politie al eens zichtbaar in de wijk is dan gaat dat vaak gepaard met veel machtsvertoon dat ook tot tegenkantingen van de bewoners leidt. De politie treedt onvoldoende op tegen drugsdealers en gebruikers worden steeds jonger. Een aantal plekken zijn onvoldoende verlicht en trekken groepjes jongeren aan wat een onveiligheidsgevoel teweeg brengt. Sociale controle die vroeger aanwezig was, werkt momenteel niet meer, slechts uitzonderlijk durft men iemand op onaangepast gedrag aan te spreken. Oude mensen zijn vaak slachtoffer van diefstal .

Voorstellen voor de gemeente
- meer nabije en toegankelijke politie, die een sterke band heeft met de wijk
- politie harder laten optreden tegen drugsdealers, want jonge kinderen geraken veel te gemakkelijk aan drugs.
- wijkagent zou moeten kennis komen maken met zijn bewoners en de buurthuizen
- meer verlichting plaatsen op bepaalde donkere plekken!
- harder optreden tegen criminaliteit in het algemeen
- betere vorming voor stadswachters zodat zij kunnen tussenkomen bij conflicten.
- aanwezigheid van stadswachters in de Gentsesteenweg om diefstal bij voornamelijk oudere mensen te voorkomen.
- grotere anonimiteit verzekeren bij aangifte van ongeregeldheden.
- meer straathoekwerkers

Eigen inbreng van bewoners
Terug de moed vatten om anderen aan te spreken op hun onaangepast gedrag, zodat sociale controle hersteld kan worden.

3# Mobiliteit

Probleemstelling
Te weinig parkeerplaatsen geeft grote frustraties tussen en bij bewoners. Veel bewoners klagen dat ze zelf lange tijd moeten rondtoeren om een plek te vinden, wat ook tot gevolg heeft dat er gedurende lange tijd veel autoverkeer is. Een ander gevolg is dat door het te weinig aantal parkeerplaatsen auto's geparkeerd staan op de voetpaden en moeders met kinderwagens niet kunnen passeren. Een ander gevolg is het dubbel geparkeerd staan, waardoor bij oversteekplaatsen het zicht belemmerd wordt. In sommige straten rijden auto's veel te snel, de zone 30 wordt niet gerespecteerd. In het algemeen worden de oversteekplaatsen voor voetgangers niet gerespecteerd, ze zijn ook niet duidelijk aangeduid of niet op de juiste plek gemarkeerd.

Voorstellen voor gemeente
- meer parkeerplaatsen voorzien voor de bewoners, een alternatief zoeken bv grote parking voorzien of ondergronds parkeren toegankelijker, veiliger en goedkoper maken.
- voetpaden vrijhouden: politie moet zelf het goede voorbeeld geven en optreden en boetes geven aan auto's die op voetpaden staan, die dubbel geparkeerd staan en in tegengestelde richting rijden, te snel rijden.
- meer ( beveiligde) fietsstallingen plaatsen
- verkeersremmers plaatsen bij oversteekplaatsen en aan scholen
- verkeerslichten op de gevaarlijke kruispunten
- meer autovrije/autoluwe zones
- openbaar vervoer goedkoper maken en meer regelmatig laten rijden ipv steeds duurder als alternatief voor autogebruik
- roltrappen van de metro's goed laten functioneren
- metrostations mooi maken en aangenamer om te vertoeven.
- claxonneren verbieden

4# Groen

Probleemstelling
Te weinig groen in de straten, in de openbare ruimten en in de parken.

Voorstellen voor de gemeente
- In elke wijkcontract groen voorzien, zoals o.a. het voorzien van plantgaten voor klimplanten en hiervoor een specifieke dienst oprichten.
- bij de aanmaak van plekken voor bomen voorzien dat de boom ook meteen geplant kan worden.
- bloemetjes planten en hek plaatsen rond de boom
- collectieve aankopen door de gemeente om planten en bollen aan verminderde prijs te kunnen verkrijgen voor zijn bewoners, zodat ze zelf ook groen kunnen aanbrengen in de wijk.
- een groot park voorzien tussen het metrostation "West" en "Osseghem" en aan Tour en Taxis.
- bewoners stimuleren om hun straat mooi te maken.

Eigen inbreng van bewoners
Een aantal bewoners zijn bereid om het onderhoud en de beplanting te doen aan de voet van een boom. Bewoners stimuleren hun buren om groen aan te brengen (in binnenkoeren, tuinen, op straat, ...) om zo zelf hun buurt te verfraaien.

5# Ontmoeting

Probleemstelling
Te grote segregatie in ontmoetingsplaatsen voor mannen, vrouwen en andere culturen. Het ontbreken van grote infoborden met bekendmaking van sociale en culturele activiteiten in de gemeente. Weinig tot geen straatfeesten in Molenbeek. Samenleven en respect voor elkaar soms problematisch. Aanwezigheid van dominante cultuur, waardoor men wordt aangesproken op bepaald gedrag (grote sociale controle).

Voorstellen voor de gemeente
- meer plekken voor een divers publiek om elkaar te ontmoeten ( zoals bv. sociaal restaurant" les uns et les autres", buurthuis, ...)
-plaatsen van grote infoborden met alles wat er te doen is in Molenbeek op sociaal en cultureel vlak
- niet focussen op wat ons scheidt, maar samenwerken aan een collectief project
- gemeente aantrekkelijk maken voor mensen van verschillende culturen bijvoorbeeld meer diversiteit in horecazaken.

Eigen inbreng van bewoners
Straatfeesten organiseren, opdat mensen uit de straat elkaar leren kennen en samen dingen kunnen ondernemen om het leven in hun straat beter te maken. Leren omgaan met verschil en respect tonen voor elkaar.

6# Andere thema's

Huisvesting
Voor dit thema verwijzen we naar het "memorandum voor het recht op wonen in Molenbeek" gerealiseerd door Buurthuis Bonnevie en La Rue. Buurthuis Bonnevie en La Rue zijn al vele jaren actief op het vlak van wonen in Molenbeek. Dagelijks worden zij geconfronteerd met de schrijnende gevolgen van de wooncrisis. Zij stelden samen een “Memorandum voor het recht op wonen in Molenbeek” op. In een eerste deel maken ze een evaluatie van zes jaar gemeentebeleid op vlak van wonen, in het tweede deel doen ze een reeks gedetailleerde voorstellen voor de komende zes jaar. Meer betaalbare woningen creëren, daar komt het op aan. Dat kan door te zorgen dat er nieuwe woningen worden gebouwd, maar ook door in te grijpen op de privé-markt. De gemeente beschikt over heel wat mogelijkheden daartoe.
Werk/opleidingen
Onvoldoende werk en veel werklozen in Molenbeek. Discriminatie op de arbeidsmarkt. Mensen die de beide landstalen niet kennen, maken minder kans op de arbeidsmarkt.
- werk creëren voor inwoners van Molenbeek
- in het wijkcontract opnieuw prioriteit geven aan het creëren van jobs
- het aanbod van taalcursussen verhogen
- kwalitatieve vormingen voor laaggeschoolden
Onderwijs
- meer kinderkribbes
- meer (Nederlandstalige) scholen
- investeren in onderwijs: kwalitatief onderwijs voor ieder kind
Gehandicapten
- meer integratieprojecten voor gehandicapten (bvb: speelpleinen, ludotheek,...)
Senioren
- meer omkadering van hulpbehoevende senioren
- een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor senioren

2012-05-14 11:22:53

firstnext1 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Prioriteitennota

Vanaf december 2011 tot en met maart 2012 hebben we vanuit Buurthuis Bonnevie een bevraging gedaan bij de bewoners van Molenbeek met betrekking tot de komende gemeenteraadsverkiezingen die zullen plaatsvinden in oktober 2012. Als methode gebruikten we een systeem van 6 dozen met elk één thema. Deze thema's zijn: groen, mobiliteit, veiligheid, ontmoeting, netheid, en ? . De doos met een "?" is een open thema. Elke doos had een specifieke kleur met post-its van dezelfde kleur. Iedereen kon één of meerdere thema's kiezen die voor hen prioritair zijn in de wijk. Na het maken van de keuze kon men op de post-its een voorstel, een bemerking, een probleemstelling neerschrijven en deze op de gepaste doos plakken.

We kozen ervoor om in de eerste plaats georganiseerde groepen te bevragen, waar we ook de mogelijkheid hadden om een discussie op gang te brengen rond de thema's. Volgende groepen werden bevraagd: vrouwengroep Dar Al Amal, moedergroep School Sainte-Ursule en school Vier Winden, de groep "espoir" (14 families van collectief woonproject), de groep "Alarm" (actiegroep huisvesting buurthuis Bonnevie). Nadien zijn we gestart met een bevraging bij een breder publiek: de donderdagse markt, de nieuwjaarsreceptie van de Vier Winden school opengesteld voor de buurt, tijdens een aantal middagen van het sociaal restaurant "Les uns et les autres".

Gedurende de ganse bevragingsperiode stonden de dozen eveneens in het onthaal van het buurthuis, waar de onthaalbediende bezoekers van het buurthuis aanspoorde om hun mening te geven over de onderwerpen die voor hun prioritair waren.

In totaal bereikten we op deze manier 253 bewoners (156 vrouwen en 97 mannen).
Uit de totale bevraging blijkt dat het thema netheid op de eerste plaats staat gevolgd door het thema veiligheid.