Missie en visie
Wie zijn wij?

Vanuit het verbeteren van het wonen in het historisch centrum van Sint-Jans-Molenbeek, richt het Buurthuis Bonnevie zich op de verdediging, bevordering en versterking van de leefkwaliteit van de bewoners van deze en omliggende wijken, evenals op het recht op wonen.

In het perspectief van een rechtvaardige en duurzame samenleving

Buurthuis Bonnevie werkt aan haar missie vanuit het perspectief van een rechtvaardiger samenleving die waardige leefomstandigheden voor iedereen mogelijk maakt, maar ook een duurzame samenleving, gericht op de lange termijn, in evenwicht met haar omgeving, zonder uitputting van haar grondstoffen en in respect voor haar hernieuwbare mogelijkheden.

- in een co-creatie met de bewoners

Luisterend naar de bewoners werkt het Buurthuis Bonnevie samen met hen mogelijke oplossingen uit die de vastgestelde behoeften een antwoord bieden, waarbij voorrang uitgaat naar mensen die het moeilijker hebben. Hier wordt aan gewerkt in een permanente interactie tussen innovatie, overdracht en structurele verankering.

- vanuit een integrerende aanpak

De integrerende, interdisciplinaire en transversale aanpak, in een combinatie van individueel en collectief werk, maakt het mogelijk de kennis en ervaring samen te brengen en te werken aan een gedeelde werkmethode die zich richt op het versterken van participatie, democratie en solidariteit.

- in een open en solidaire werksfeer

In functie van deze integrerende aanpak, organiseert Buurthuis Bonnevie zich in een open en horizontale werkomgeving. De "Bonnevie" werksfeer is relatie- en netwerkgericht, zowel binnen de organisatie (onder collega's, vrijwilligers en bestuurders), als naar buiten (met bewoners en partners), en baseert zich op vertrouwen, complementariteit, rechtvaardigheid en solidariteit. Dit wordt mogelijk gemaakt door het koesteren van vaardigheden als luisteren, communiceren, openheid en wederzijds respect.

- werken aan structurele verandering

Problemen die op lokaal niveau worden ervaren, hebben vaak een socio-economische en meer globale oorsprong. Om de lokale ervaring op hogere beleidsmatige echelons te brengen, werkt het Buurthuis Bonnevie samen met zijn grootstedelijke omgeving door zich te engageren in netwerken die werken aan problemen in de woonomgeving, de armoede en de realisatie van het recht op wonen.

Geïntegreerd

We kijken naar de wijk als geheel.

Om te kunnen werken met bewoners, om de wijk goed te kennen, om nieuwe evoluties aan te voelen en projecten op te zetten, moet de werking goed verankerd zijn in de buurt en het buurtweefsel.

De verschillende diensten en projecten worden interne afgestemd. We werken vanuit de ‘Bonnevie-visie’ met een dubbele benadering: bewonersgericht en probleemgericht. Tussen beide aspecten moet een evenwicht gevonden worden op het niveau van de projecten en van de instelling.

We schakelen ons in, in een breed netwerk van organisaties die ijveren voor een meer rechtvaardige maatschappij en in het bijzonder voor het Recht op Wonen , de uitbouw van duurzame wijken, het verdwijnen van de armoede, de uitbouw van democratische besluitvormingsprocessen.

Professionele organisatie

De raad van bestuur staat in voor continuïteit in de werking, het bewaken van de doelstellingen en de algemene lijn.

De algemene vergadering bestaat uit personen die bekwaam zijn om de vereniging te beheren conform de doelstellingen. Buurthuis Bonnevie zoekt actief naar bewoners die deze rol kunnen opnemen naast de andere beheerders/medestanders.

De organisatie steunt op de inzet en het verantwoordelijkheidsgevoel van de personeelsleden, geconcretiseerd in het teamwerk.

Huisvestingsdiensten

Permanentie: dinsdag van 14 tot 18 uur en donderdag van 9 tot 12 uur.

Renovatieadvies: met het oog op de verbetering van de woonkwaliteit bieden wij, op vraag van de eigenaars, advies op maat aan bij verbouwingen. Het kan gaan om architecturale, administratieve of zuiver technische aangelegenheden.

De Buurtdienst is de technische ploeg van het Buurthuis. Hij helpt de bewoners om hun woning te verbeteren. Dat kan via het uitlenen van verbouwingsgereedschap, het bieden van advies aan doe-het-zelvers, of het opknappen van klussen. De Buurtdienst is ook een plaats waar opleidings- en tewerkstellingskansen aan laaggeschoolden worden geboden en is ingeschakeld in de reflectie over de woonzorgzones.

Buurtontmoetingen

Buurtontbijten: welkom aan bewoners op dinsdag tussen 9:30 en 11:30 uur.
Verschillende thema’s komen aan bod: energie, Bonnevieplein, gezonde voeding...

Energie

Twee leden van l’ Espoir volgden de opleiding ‘energie-uitdaging’. Vanuit een bekommernis voor het milieu, een doorleefde ervaring en hun persoonlijk spreektalent adviseerden ze de Molenbeekse burgers over hun energieverbruik en hoe dat kan verminderen.

Werken aan werk

Socio-professionele inschakeling: vier doelgroepwerknemers zijn ingeschakeld in onze werking en staan in voor onthaal, poetshulp en klusjesdienst.
Kansen bieden aan laaggeschoolde burgers via: informatie, vrijwilligerswerk, toeleiding.

Projecten ‘recht op wonen’ en ‘duurzame wijk’

Het comité ALARM bestaat uit een dertigtal leden, allen bewoners die geconfronteerd worden met specifieke moeilijkheden en discriminaties op de huisvestingsmarkt. Samen, vertolken ze op overtuigende wijze de stem van diegenen die vaak niet gehoord worden.

Finstraat en l’Espoir

Community Landtrust is een vernieuwend pilootproject

EXTRA-VERT is een groenproject opgestart en uitgevoerd in het sociaal luik van het wijkcontract Werkhuizen-Mommaerts.

Bonneviepark en leefbare ruimte: bewoners informeren bij de heraanleg van de wijk en hen kansen tot participatie bieden. Concreet: heraanleg van de straten (wijkcontract), heraanleg speelzone Bonneviepark.

Isoprim: uitbouwen van een pilootproject dakisolatie samen met partners zoals om Casablanco vzw.

Een gemeentelijk huisvestingsbeleid: de gemeente Molenbeek voert sinds enkele jaren een interessant woonbeleid met aandacht voor transparantie, samenwerking met het verenigingsleven en een keuze voor de zwakke burgers. Vanuit het Buurthuis investeren we in de samenwerking met de gemeentediensten.